+420 725 179 791

Často kladené otázky (FAQ)

Co je to znalecký posudek?

Znalecký posudek je ústní nebo písemné stanovisko, které podává znalec.

V písemném posudku je uveden popis zkoumaných skutečností včetně výčtu otázek, na které je odpovězeno, znalecká doložka, podpis a otisk znalecké pečeti.

Kdo je znalec a kdo expert?

Expert je odborník, který vypracovává odborný posudek. Tento posudek neslouží pro potřebám řízení před státními orgány a není zhotoven v souvislosti s právními úkony organizací nebo občanů. Expertní činnost se řídí převážně zákoníkem práce nebo občanským zákoníkem.

Znalec vypracovává znalecký posudek. Tento posudek na rozdíl od odborného posudku je zhotoven v souvislosti s právním úkonem. Vypracování znaleckého posudku pro organizaci nebo občana může být provedeno také za účelem zamýšleného právního úkonu. Pokud znalec pracuje pro státní organizaci jedná se o právní úkon, tzn. jedná se o znaleckou činnost. Pokud znalec vypracovává posudky pro organizace, právnické a fyzické osoby nebo občany musí jít o posuzování v souvislosti s právním úkonem. Za právní úkon lze považovat činnost například:

  • prodej a koupě,
  • vytýkání vad projektu,
  • reklamace,
  • dokumentace pro stavební povolení,
  • pokus o smír při řízení před soudem.

Co je znalecká kancelář?

Znalce pro jednotlivé obory jmenuje ministr spravedlnosti nebo předseda krajského soudu. Kromě znalců mohou posudek vydat i znalecké kanceláře specializované na znaleckou činnost. Znalecké kanceláře jsou právnické osoby nebo organizační složky, které jsou specializovány na znaleckou činnost a jsou zapsány do seznamu znaleckých kancleláří, který je členěn na dva oddíly. Do prvního oddílu se zapisují právnické osoby nebo jejich organizační složky, které jsou specializovány na znaleckou činnost. Do druhého oddílu se zapisují vysoké školy s akreditovaným doktorským studijním programem, případně jejich součásti, veřejné výzkumné instituce, případně jiné osoby veřejného práva či jejich organizační složky, které vykonávají vědecko výzkumnou činnost.

Řeší znalec právní otázku věci?

Znalci řešení právních otázek nenáleží. Znalec ve svém posudku určí například, která z technických vad byla příčinou poruchy. Znalec ve svém posudku nestanovuje podíl viny.

Je znalec vázán mlčenlivostí?

Ano, podobně jako právník nebo lékař je i znalec vázán mlčenlivostí. Informace které má při vypracování posudku jsou přísně důvěrné. Mlčenlivost znalce je zakotvena v zákoně a je součástí slibu, který znalec skládá.

ČLENOVÉ PKPO