+420 725 179 791

HK ČR zřídila Pracovní skupinu požární bezpečnosti

HK ČR zřídila Pracovní skupinu požární bezpečnosti

Bezpečnostní sekce Hospodářské komory ČR zřídila novou Pracovní skupinu Požární ochrany. Vznikem Pracovní skupiny požární ochrany se doplnil dlouhodobě chybějící bezpečnostně oborový člen pomyslné rodiny pracovních skupin Bezpečnostní sekce.

Podrobnosti k nové Pracovní skupině na webu Komora+.

Více také v časopisu KONSTRUKCE

 

Bezpečnostní sekce Hospodářské komory ČR na svém jednání dne 26.1.2023 zřídila novou Pracovní skupinu Požární ochrany. Vznikem Pracovní skupiny požární ochrany se doplnil dlouhodobě chybějící bezpečnostně oborový člen pomyslné rodiny pracovních skupin Bezpečnostní sekce. Do 26.1.2023 obsahovala Bezpečnostní sekce HK ČR tyto pracovní skupiny: Pracovní skupina bezpečnostní politiky a vzdělávání, Pracovní skupina technických bezpečnostních služeb, Pracovní skupina ostrahy majetku a osob, Pracovní skupina detektivních služeb.

Je zde na místě připomenout, že Bezpečnostní sekce Hospodářské komory ČR působí v oboru komerční bezpečnosti a vlivu bezpečnostní politiky státu na podnikání a je zaměřena na obhajobu zájmů a potřeb členů HK ČR v této oblasti. Pracovní skupina požární ochrany se chce svou činností zejména zapojit v oblastech, ve kterých již dlouhodobě Bezpečnostní sekce Hospodářské komory ČR působí. Jedná se o právní úpravu oboru, vzdělávání a řešení aktuálních otázek oboru, stejně jako hledání názorové shody a společných stanovisek k těmto otázkám.

Pracovní skupina požární ochrany nevznikla pod Bezpečnostní sekcí Hospodářské komory ČR náhodně, ale navazuje na předešlou spolupráci Hospodářské komory ČR s Profesní komorou požární ochrany, z.s., která se zde jako Autorizované společenstvo věnuje tvorbě Pravidel praxe v požární bezpečnosti staveb a dále se aktivně zapojuje do práce Bezpečnostní sekce Hospodářské komory ČR.

Pracovní skupinu požární ochrany vede v současné době Mgr. Radek Kislinger, který je pověřen Prezidiem Profesní komory požární ochrany, z.s. Stojí zde opět za připomenutí, že Radek Kislinger byl 25 let příslušníkem HZS ČR, kde zejména působil v oblasti vyšetřování požárů. Proto lze očekávat, že některé své praktické znalosti v oboru požární ochrany využije také při práci nově vzniklé pracovní skupiny.  Zde stojí za zmínku, že práce v pracovní skupině je bezplatná a je vykonávána ve volném čase všech zúčastněných osob. Je proto potěšující, že se do Pracovní skupiny požární ochrany zapojují lidé, kteří mají upřímný a nezištný zájem na zlepšování stavu požární ochrany v České republice.

A co k budoucí činnosti Pracovní skupiny požární ochrany řekl Radek Kislinger? „Současná doba je v oblasti požární ochrany velice dynamická a často při řešení problematik v tomto oboru naráží na velice pomalý, nepřehledný a dost často výrazně konzervativní systém požární ochrany. Zejména proto bud velice rád, když naše pracovní skupina bude přispívat svými aktivitami a návrhy k rychlejšímu překonávání těchto bariér.“ A dále dodal: „Rozhodně bych osobně stál o to, aby se v oblasti požární ochrany snížila administrativní zátěž podnikatelů a státní správy a více se začalo dbát na praktické dovednosti a znalosti osob, zejména ve vztahu k jejich užívání objektů a ruku v ruce více dbát na jejich praktické nácviky, jak zvládat různé mimořádné události“.

V rámci svého úvodního pracovního zadání by se měla Pracovní skupina požární ochrany orientovat zejména na tyto okruhy dotýkající se požární ochrany:

  • právní úpravy oboru (veřejné diskuse, příprava právních podkladů pro jednání se státní správou, odborná oponentura vydávaných právních předpisů)
  • rozvoj vhodného prostředí pro podnikání v oboru (souvisí se sledování a komentováním právních předpisů, normativů, trendů),
  • řešení/ komunikování aktuálních otázek oboru a hledání názorové shody a společných stanovisek k těmto otázkám.
  • hledání synergií s dalšími oblastmi (security, pojišťovnictví, odborná zájmová sdružení, komunikace se zástupci vědy a výzkumu v oblasti PO).

ČLENOVÉ PKPO