+420 725 179 791

Podmínky členství v PKPO

Členem PKPO se může stát právnická nebo fyzická osoba, která se při své činnosti zabývá problematikou požární ochrany.

Podmínky členství upravují stanovy v článku 4. následovně:

4.1. Členství v PKPO je:

 • řádné
 • čestné

4.1.1. Členství v PKPO je dobrovolné. Členy přijímá prezidium na základě podání písemné přihlášky. Naplněním členství je úhrada členských příspěvků do dvou měsíců od přijetí přihlášky za řádného člena a dále pak do konce 1. čtvrtletí příslušného kalendářního roku. Z PKPO může každý svobodně vystoupit.

4.1.2. Přihláška člena do PKPO musí obsahovat:

 • označení, že se jedná o přihlášku do PKPO,
 • označení přihlašovatele (obchodní jméno, název společnosti nebo jméno a příjmení, IČO nebo datum narození a sídlo nebo bydliště),
 • prohlášení o tom, že přihlašovatel byl seznámen se stanovami,
 • místo a datum přihlášky.

4.1.3. Členem může být každý občan, fyzická nebo právnická osoba, a to i zahraniční, která profesně působí v oblasti požární ochrany na území ČR a souhlasí se stanovami PKPO a jejíž činnost je slučitelná s právním pořádkem České republiky a posláním PKPO.

4.1.4. Čestné členství uděluje a odnímá prezidium PKPO. Čestné členství není spojeno s povinností úhrady členských příspěvků. Čestný člen má právo účastnit se jednání valných shromáždění PKPO s hlasem poradním.

4.1.5. Členství v PKPO zaniká:

 • po písemném oznámení člena o vystoupení z PKPO,
 • vyloučením,
 • zánikem právnické osoby,
 • úmrtím člena,
 • ukončením činnosti člena v oboru PO,
 • zánikem PKPO.

4.1.6. Vystoupení člena z PKPO je jednostranný právní úkon člena PKPO. Musí být provedeno písemně a nemusí obsahovat důvody vystoupení. Členství v PKPO zaniká doručením písemného oznámení o vystoupení člena z PKPO prezidiu PKPO.

4.1.7. Člen může být vyloučen z PKPO na základě rozhodnutí prezidia PKPO v případě:

 • hrubého porušení stanov, vnitřních předpisů a etických principů PKPO, hrubého porušení obecně platných právních předpisů, nebo pokud jedná v rozporu s normami profesionální cti,
 • neplnění povinnosti člena nebo je-li v prodlení se zaplacením členského příspěvku na činnost PKPO po dobu delší než 2 měsíce a příspěvek nezaplatil ani do 1 měsíce poté, co byl k jeho úhradě písemně vyzván s poučením o následcích nezaplacení,
 • opětovně a přes písemné upozornění porušuje členské povinnosti,
 • jde-li o fyzickou osobu, která byla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin, který spáchala proti PKPO nebo členu PKPO, případně v podnikatelské činnosti nebo v oblasti související s požární ochranou,
 • jde-li o právnickou osobu, která byla pravomocně odsouzena v rozsahu trestné odpovědnosti právnických osob pro úmyslný trestný čin, který spáchala proti PKPO nebo členu PKPO, případně v podnikatelské činnosti nebo v oblasti souvisejících s požární ochranou,
 • jedná jménem PKPO, aniž má k takovému jednání pověření PKPO,
 • nejedná ve věcech PKPO v její prospěch.

4.1.8. Žádosti o přijetí za člena nemusí být vyhověno, pokud žadatel nezískal potřebnou většinu hlasů členů prezidia PKPO nebo jestliže u žadatele existují důvody, pro které by mohl být vyloučen z PKPO.

4.1.9. V rozhodnutí o vyloučení nebo nepřijetí za člena musí být uveden důvod tohoto rozhodnutí, který nesmí být dodatečně měněn. Rozhodnutí musí být zasláno na poslední známou adresu vylučovaného člena PKPO nebo nepřijatého žadatele.

4.1.10. Člen PKPO nebo žadatel o členství v PKPO má, v případě rozhodnutí prezidia o vyloučení z PKPO respektive o nepřijetí za člena PKPO, právo odvolat se k valnému shromáždění. Odvolání se podává prostřednictvím prezidia, které je povinno zařadit projednání napadnutého rozhodnutí na program nejbližšího jednání valného shromáždění. V takovém případě rozhoduje o potvrzení nebo zrušení rozhodnutí prezidia valné shromáždění hlasováním, přičemž do rozhodnutí valného shromáždění je členství v PKPO pozastaveno a přijetí nového člena odloženo.

Soubory ke stažení:

ČLENOVÉ PKPO