+420 725 179 791

Odborné skupiny

Hasicí přístroje a hydrantové systémy

 • Věcné prostředky požární ochrany:

 • hasicí přístroje (přenosné, přívěsné a pojízdné),
 • hasiva a příměsi do hasiv,
 • požární hadice, proudnice a armatury.
 • Požárně bezpečnostní zařízení:

 • zařízení pro zásobování požární vodou (vnější požární vodovod včetně nadzemních a podzemních hydrantů, plnících míst a požárních výtokových stojanů, vnitřní požární vodovod  včetně  nástěnných hydrantů, hadicových a hydrantových systémů, nezavodněné požární potrubí).

 Požární bezpečnost staveb

 • požárně bezpečnostních zařízení pro omezení šíření požáru,

 • požární dveře a požární uzávěry otvorů včetně jejich funkčního vybavení, kouřotěsné dveře,

 • systémy a prvky zajišťující zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot

 • požární prosklené konstrukce,
 • požární obklady, předěly, podhledy a příčky,
 • požární izolace,
 • požární nátěry,
 • požární nástřiky,
 • požární přepážky a ucpávky,
 • požární ochrana kabelových rozvodů,
 • požární clony.

 Projektování

 • projektování požární bezpečnosti staveb – požárně bezpečnostního řešení stavby,

 • projektování a navrhování požárně bezpečnostních zařízení a vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení, zejména pak:

 • elektrické požární signalizace,
 • zařízení dálkového přenosu,
 • zařízení pro detekci hořlavých plynů a par,
 • samočinných stabilních hasicích zařízení,
 • automatických protivýbuchových zařízení,
 • systémů samočinného odvětrávacího zařízení – přirozené a nucené.

 Speciální technologie a zařízení

 • Věcné prostředky požární ochrany

 • osobní ochranné prostředky,
 • prostředky pro záchranu a evakuaci osob (např. seskokové matrace, plachty a záchranné tunely, žebříky, hydraulické vyprošťovací zařízení, pneumatické vaky),
 • prostředky pro práci ve výškách, nad volnými hloubkami, na vodě, ve vodě a pod vodou,
 • prostředky pro práci s nebezpečnými látkami a pro dekontaminaci, analyzátory plynů, kapalin a nebezpečných látek,
 • požární výzbroj, stejnokrojové a výstrojní součástky a doplňky,
 • spojovací a komunikační prostředky a technologie operačních středisek,
 • požární příslušenství,
 • přenosné zásahové prostředky (např. požární stříkačky, generátory, ventilátory).
 • Požárně bezpečnostní zařízení

 • zařízení pro požární signalizaci (např. elektrická požární signalizace, zařízení dálkového přenosu, zařízení pro detekci hořlavých plynů a par, autonomní požární signalizace, ruční požárně poplachové zařízení),
 • zařízení pro potlačení požáru nebo výbuchu (např. stabilní nebo polostabilní hasicí zařízení, automatické protivýbuchové zařízení, samočinné hasicí systémy), vodní clony,
 • zařízení pro odvod kouře a tepla, zařízení přetlakové ventilace, kouřová klapka včetně ovládacího mechanismu, zařízení přirozeného odvětrání kouře),
 • zařízení pro únik osob při požáru (např. požární nebo evakuační výtah, nouzové osvětlení, nouzové sdělovací zařízení, funkční vybavení dveří, bezpečnostní a výstražné zařízení),
 • požární klapky,
 • náhradní zdroje a prostředky určené k zajištění provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení, zdroje nebo zásoba hasebních látek u zařízení pro potlačení požáru nebo výbuchu a zařízení pro zásobování požární vodou, zdroje vody určené k hašení požárů.
 • Vyhrazená požární technika

 • zásahové požární automobily s výjimkou velitelských automobilů a vyšetřovacích automobilů s celkovou hmotností do 2000 kg a s výjimkou automobilových jeřábů a vyprošťovacích automobilů a kontejnerů.

 OZO

 • Odborná problematika OZO ve vztahu k právním předpisům
 • Činnost a odpovědnost OZO
 • Praktické vzdělávání OZO
 • Pořádání seminářů a kurzů na problematiku kontrol PBZ

 Vzdělávání

 • Certifikace odborné kvalifikace nezávislou autorizovanou osobou,

 • Školení, semináře a další vzdělávací programy především pro členy PKPO, ale i nečleny.

V rámci této činnosti spolupracuje s ČVUT Praha, VŠB Ostrava, ČKAIT, Domem techniky České Budějovice, GŘ HZS Praha, vzdělávacími společnostmi (např. STUDIO AXIS, spol. s r. o., Česká stavební akademie) apod.

Podílí se i na hodnocení soutěže Zlatý plamen PKPO a výběru příspěvků na mezinárodní a tuzemské konference.

Sekce aktivně přispívá svými odbornými příspěvky v domácích i zahraničních časopisech ke zvyšování odborných znalostí široké veřejnosti o problematice požární bezpečnosti a požární ochraně a výrazně se zaměřuje na přednáškovou činnost.

V rámci spolupráce s ČKAIT je zástupce sekce za PKPO členem zkušební komise pro obor Požární bezpečnost staveb. Zástupce PKPO také zasedá v Programové komisi certifikačního orgánu CSQ-CERT při České společnosti pro jakost.

 Marketing

 • propagace PKPO u odborné veřejnosti a firem působících v oblasti požární ochrany,

 • budování důvěryhodnosti stávajících členů, pravidelná komunikace s členskou základnou,

 • vyhlášení a zajištění průběhu soutěže Zlatý plamen PKPO a zvýšení její prestiže,

 • propagace PKPO na webových stránkách www.komora-po.cz,

 • vytvoření obsahu PKPO na Facebooku a marketing na sociálních sítích,

 • sledování vývoje požární ochrany v České republice,

 • vytvoření systémů zprostředkování práce pro členy PKPO,

 • zvýšení povědomí o PKPO, vydavatelská činnost, Profesník,

 • vytvoření podmínek pro vstup nových členů do PKPO,

 • spolupráce při organizaci odborných školení, seminářů a konferencí pořádaných PKPO,

 • možnosti získání nových dotačních programů, partnerských projektů a finančních podpor pro komoru.

ČLENOVÉ PKPO