+420 725 179 791

Předmět činnosti znaleckého ústavu

Znalecký ústav Profesní komory požární ochrany (PKPO) vypracovává:

 • znalecké posudky
 • odborná stanoviska
 • specializované analýzy

Dále poskytuje:

 • odborné konzultace
 • poradenství

V OBORU POŽÁRNÍ OCHRANA s rozsahem znaleckého oprávnění v oblasti:

 • požární odolnost konstrukcí
 • zařízení požární ochrany (zařízení odvodu tepla a kouře)
 • požární ochrana staveb
 • technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu
 • prevence požárů

Činnost znaleckého ústavu PKPO je určena:

 • státnímu sektoru - soudům, orgánům státní správy a územních samospráv,
 • soukromé sféře – občanům, fyzickým i právnickým osobám.

Znalecká činnost je vykonávána nezávisle na zadavateli a znalci jsou při ní vázáni výhradně svými odbornými znalostmi, platnými právními předpisy, technickými normami a poznatky vědy. Je činností vykonávanou ve veřejném zájmu a slouží k ochraně práv nebo při řešení složitých odborných problémů.

Nezávislost znalců při jejich činnosti je důležitou zárukou pro nestranné odborné posouzení daného problému a velmi často slouží při rozhodování v soudním nebo správním řízení.

Znalecký posudek je ústní nebo písemné stanovisko, které podává znalec a je shrnutím odborného posouzení dané záležitosti, kterému předchází podrobné prostudování dané problematiky, její vyhodnocení a z toho vyvozené objektivní závěry, které respektují platné právní předpisy, technické normy a současné poznání vědy. Znalecký posudek je zhotovován výhradně v souvislosti s právními úkony nebo v souvislosti se zamýšlenými právními úkony. Za právní úkon lze považovat např. prodej a koupě, vytýkání vad projektu, reklamace, dokumentace pro stavební povolení, pokus o smír při řízení před sudem, atp.

Výhodou znaleckého ústavu je širší tým znalců, kteří řešenou problematiku diskutují v širším kolegiu, čímž je zajištěno objektivnější řešení, což se nejvíce projevuje v rámci přezkumů, kdy existují k jedné věci různé protichůdné znalecké posudky a je potřeba objektivně rozhodnout. Nejčastěji je to při posuzování příčin požárů nebo správné funkce požárně bezpečnostních zařízení v rámci soudních sporů nebo v rámci trestního stíhání.

V obchodní oblasti je znalecký posudek využíván k posouzení kvality služeb nebo shody výrobků uváděných na trh s požadavky právních předpisů a technických norem, které stanoví základní požadavky na požární ochranu a bezpečnost.

Motto

 • Poradíme Vám v situacích, se kterými si nevíte rady.
 • Pomůžeme Vám získat objektivní odborné stanovisko.
 • Usnadníme Vaše rozhodování.

ČLENOVÉ PKPO