+420 725 179 791

Mimořádná pracovní schůze výrobců PBZ z řad členské základny Profesní komory požární ochrany, z.s.

Mimořádná pracovní schůze výrobců PBZ z řad členské základny Profesní komory požární ochrany, z.s.

Dne 3. října proběhla na Fakultě stavební ČVUT v Praze mimořádná pracovní schůze výrobců PBZ z řad členské základny PKPO. Oslovení výrobci a distributoři se sešli k diskuzi o předmětu vydaných dokumentů Nejvyššího soudu ČR a GŘ HZS ČR týkajících se revizní a kontrolní činnosti.

V rámci jednání byl proveden rozklad vzniklé situace, která je následkem vydání rozsudku Nejvyššího soudu č. j. 21 Cdo 1502/2016-138 ze dne 20.3.2017 a dokumentu GŘ HZS „Sjednocení aplikační praxe při provádění kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení“. Byly vyslechnuty připomínky a nashromážděny podněty k možným řešením od přítomných zástupců oslovených společností, které byly následně formulovány do závěrečného usnesení.

Další postup ve zmiňované věci je v tuto chvíli v rukou vedení PKPO, které si závěrem jednání vyžádalo podporu od přítomných k jejímu dalšímu projednání s příslušnými orgány.

ČLENOVÉ PKPO