+420 725 179 791

Elektronická verze JDS

Jednotné doklady ke stavbě (JDS) jsou důležité pro řadu subjektů, které se zabývají protipožárním zabezpečením. Zajímají jak dodavatele požárně bezpečnostních zařízení, tak i ty, kdo zabudovali prvek zajišťující aktivní či pasivní požární bezpečnosti do stavby. Potřebné jsou také pro dodavatele, který opatřuje doklady ke stavbě ve vztahu k požární bezpečnosti, i k zajištění souhlasu hasičů s užíváním stavby či ke kolaudaci. Ocení je i zástupci Hasičského záchranné služby kraje, kteří potřebují jasné, podložené a transparentní podklady k ověření funkčnosti požárně bezpečnostních zařízení podle aktuálně platných předpisů. A hodí se i tomu, kdo se ztrácí v nejednotných dokladech, které se vytvářejí různě v jednotlivých krajích.

Proto byla připravena nová elektronická aplikace

Po úspěšné prezentaci „papírové“ verze JDS připravila profesní komora PKPO pro odbornou veřejnost elektronickou verzi. Nadále platí, že JDS jsou zpracovány a prezentovány pod záštitou Hasičského záchranného sboru ČR. Elektronická verze nabízí, zejména při opakovaném použití konkrétních prvků, výrazné zjednodušení práce při vyplňování dokladů. Lze v ní přednastavit údaje o firmě, platnosti oprávnění a certifikátů, o výrobcích a používaných aplikacích.

Pro montážní firmy, které instalují prvky zajišťující instalaci požárně bezpečnostních zařízení či stavebních konstrukcí do stavby, představuje elektronická verze JDS účinný nástroj, jak opakovaně a jednoduše dokladovat dodávku na stavbě. Pro výrobce zároveň elektronická verze funguje jako nástroj pro kontrolu platnosti oprávnění a tím de facto odbornosti firem aplikující vlastní systémy do staveb.

Proč elektronická verze vznikla?

Bylo to zejména proto, že bylo potřeba vytvořit jednotnou podobu dokladů a umožnit jejich snadné a přehledné vytvoření a kopírování při opakovaných aplikacích. Tato verze také zvyšuje dostupnost zdrojových údajů, rozšiřuje možnosti šíření informací a pomáhá zlepšit kontrolu správnosti a aktuálností obsahu.

Doklady, které jsou odrazem papírové verze JDS, se zaměřují zejména na vlastní doklady k zařízení (doklad o montáži, oprávnění osob a firmy k montáži, doklady o kontrole provozu schopnosti, doklady o funkční zkoušce a koordinaci funkce požárně bezpečnostních zařízení, doklady o požadovaných vlastnostech a o umístění přenosných hasicích přístrojů). Dále je zde obsaženo Prohlášení o shodě a je zajištěna projektová návaznost.

Čím je elektronická verze přínosná

JDS tvoří vzájemně propojený a fungující systém v ose výrobce (osvědčení či oprávnění výrobce) → výrobek → dodavatel (osvědčení a oprávnění dodavatele) → instalace prvku do stavby. Systém elektronické verze JDS využívá funkce „našeptávače“, která začínajícího uživatele jednoduše provede systémem zadávání dat, kopírování informací při opakovaných aplikacích i exportu dat pro potřeby dokladování na stavbě.

Elektronická verze JDS nabízí zadání identifikačních údajů výrobce či dodavatele, podstatných informací o výrobku, oprávnění dodavatele či osob, které instalují výrobek do stavby. Tyto informace lze v elektronické verzi opakovaně používat na dalších stavbách. Podstatné zjednodušení nabízí elektronická verze při tvorbě dokladů pro koordinaci a uvedení do provozu v případě složitých systémů se vzájemnými vazbami.

Je připravena instruktážní podpora

Současně s databází vznikla Instrukce pro vyplňování dat do JDS. Tu vydává profesní komora PKPO a poskytuje všem zájemcům o elektronickou verzi dokladů. Krok po kroku, jednoduchou formou je zde popsán systém zadávání dat k výrobku, tvorba karet výrobků, osvědčení výrobce i provedení operací spojených s vlastními doklady ke stavbě.

Elektronická verze JDS je pro členy PKPO ještě do konce roku 2016 k dispozici zdarma. Objednávka ke stažení zde.

ČLENOVÉ PKPO